Select Source

Chọn máy quét cần dùng.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan - Select Source.


Please support us!