Chọn nguồn

Chọn máy quét cần dùng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Media - Scan - Select Source.


Please support us!