Thu/Phóng và Xem bố trí

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice. The current zoom factor is displayed as a percentage value in the Zoom Slider on the Status bar.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Zoom - Zoom.

Click or right-click the zoom factor displayed on the Zoom Slider in the Status bar.


Biểu tượng Ghi chú

Chức năng thu phóng được quản lý khác trên hệ thống UNIX, Linux hay Windows. Tài liệu được lưu theo hệ số thu phóng 100% dưới Windows sẽ được hiển thị ở hệ số thu phóng cao hơn dưới UNIX/Linux. Để điều chỉnh hệ số thu phóng, nhấn-đôi hay nhấn-phải vào giá trị phần trăm trên thanh Trạng thái, sau đó chọn hệ số thu phóng thích hợp.


Hệ số Thu Phóng

Đặt hệ số thu phóng ở đó cần hiển thị tài liệu hiện tại và các tài liệu cùng kiểu được mở sau.

Tối ưu

Vừa bề rộng và bề cao

Vừa bề rộng

Displays the complete width of the document page. The top and bottom edges of the page may not be visible.

100 %

Displays the document at its actual size.

Custom

Enter the zoom factor at which you want to display the document. Enter a percentage in the box.

Xem bố trí

Đối với tập tin văn bản, bạn có thể đặt bố trí xem. Hãy giảm hệ số thu/phóng để thấy hiệu ứng của các thiết lập bố trí xem khác nhau.

Tự động

Bố trí tự động xem thì hiển thị các trang nằm cạnh nhau, càng nhiều trang càng có thể theo hệ số thu/phóng đó.

Trang đơn

Bố trí xem trang đơn thì hiển thị các trang nằm dưới nhau, không bao giờ cạnh nhau.

Cột

Trong bố trí xem theo cột, bạn có thể thấy các trang theo một số cột đã ghi rõ, cả nằm cạnh nhau. Hãy nhập số cột thích hợp.

Chế độ sách

Trong bố trí chế độ sách, bạn thấy hai trang nằm cạnh nhau, giống như một cuốn sách mở. Trang thứ nhất là một trang bên phải có số thứ tự lẻ.

Please support us!