Cơ sở Dữ liệu Thư tịch

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Bibliography Database.


Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn thấy các trường trong cơ sở dữ liệu không cho phép sửa đổi (chỉ-đọc), kiểm tra lại ô xem nguồn dữ liệu đã được đóng chưa.


Cơ sở dữ liệu thư tịch đã cung cấp chứa một số bản ghi cuốn sách thí dụ.

Dùng thanh công cụ để chọn một bảng trong cơ sở dữ liệu thư tịch, để tìm kiếm bản ghi, hay để sắp xếp các bản ghi bằng bộ lọc.

Chèn bản ghi mới

To create a record, click the asterisk (*) button at the bottom of the table view. An empty row is added at the end of the table.

Tìm và Lọc bản ghi

Bạn có thể tìm kiếm bản ghi bằng cách khớp từ khoá với mục nhập trường.

Nhập khoá Tìm

Type the information that you want to search for, and then press Enter. To change the filter options for the search, long-click the AutoFilter icon, and then select a different data field. You can use wildcards such as % or * for any number of characters, and _ or ? for one character in your search. To display all of the records in the table, clear this box, and then press Enter.

Tự động lọc

Ấn giữ để chọn trường dữ liệu trong đó bạn muốn tìm kiếm dùng chuỗi được nhập vào hộp Khoá tìm. Bạn chỉ có thể tìm kiếm qua một trường dữ liệu.

Danh sách các bản ghi bảng được cập nhật tự động để tương ứng với các thiết lập lọc mới.

Use the Standard Filter to refine and to combine AutoFilter search options.

LibreOffice lưu thiết lập lọc hiện thời đến lần kế tiếp bạn mở hộp thoại này.

To display all of the records in a table, click the Reset Filter icon.

Xoá bản ghi

Để xoá bản ghi trong bảng hiện tại, nhấn-phải vào đầu hàng, sau đó chọn lệnh Xoá.

Thay đổi nguồn dữ liệu

Nguồn dữ liệu

Chọn nguồn dữ liệu cho cơ sở dữ liệu thư tịch.

Sắp đặt cột

Lets you map the column headings to data fields from a different data source. To define a different data source for your bibliography, click the Data Source button on the record's Object bar.

Chọn trường dữ liệu bạn muốn ánh xạ tới Tên cột hiện thời. Để thay đổi các trường dữ liệu sẵn sàng, chọn một nguồn dữ liệu khác cho thư tịch.

Please support us!