Compare Document

So sánh tài liệu hiện tại với một tài liệu khác mà bạn chọn. Trong hộp thoại sẽ mở, nội dung của tài liệu đã chọn được đánh dấu như mục xoá. Bạn cũng có thể chèn vào tài liệu hiện tại nội dung của tập tin đã chọn, bằng cách chọn các mục xoá thích hợp, nhấn vào nút Từ chối, sau đó nhấn vào nút Chèn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - Track Changes - Compare Document.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Compare Document

Compare Document


Comparing Versions of a Document

Please support us!