Trộn tài liệu

Nhập khẩu vào tài liệu gốc những thay đổi được làm trong các bản sao của cùng một tài liệu. Các thay đổi trùng thì được trộn tự động.

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - Track Changes - Merge Document.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Merge Document

Merge Document


Please support us!