Manage changes

Accept or reject recorded changes.

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - Track Changes - Manage.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Manage Track Changes

Manage Track Changes


Danh sách

Chấp nhận hay từ chối mỗi thay đổi.

Lọc

Đặt các tiêu chuẩn lọc danh sách thay đổi trên thẻ Danh sách tab.

Please support us!