Hiện thay đổi

Shows or hides recorded changes.

Để truy cập lệnh này...


You can change the display properties of the markup elements by choosing

Khi bạn để lại con trỏ chuột ở trên dấu ngụ ý thay đổi trong tài liệu, một lờiGợi ý sẽ hiển thị tên tác giả và ngày/giờ làm thay đổi.

Please support us!