Show Track Changes

Shows or hides recorded changes.

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - Track Changes - Show.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Show track changes

Show track changes


You can change the display properties of the markup elements by choosing in the Options dialog box.

Khi bạn để lại con trỏ chuột ở trên dấu ngụ ý thay đổi trong tài liệu, một lờiGợi ý sẽ hiển thị tên tác giả và ngày/giờ làm thay đổi.

Please support us!