Show Track Changes

Shows or hides recorded changes.

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - Track Changes - Show.


You can change the display properties of the markup elements by choosing in the Options dialog box.

Khi bạn để lại con trỏ chuột ở trên dấu ngụ ý thay đổi trong tài liệu, một lờiGợi ý sẽ hiển thị tên tác giả và ngày/giờ làm thay đổi.

Please support us!