Mô tả

Liệt kê các thuộc tính về điểm nóng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - ImageMap, then select a section of the ImageMap and click Properties - Description.


Siêu liên kết

Liệt kê các thuộc tính về địa chỉ URL đính kèm điểm nóng đó.

URL:

Enter the URL for the file that you want to open when you click the selected hotspot. If you want to jump to a named anchor within the current document, e.g. to a shape with name "anchor_name", the address should be of the form "#anchor_name". To target an anchor in another document, the address should be of the form "file:///path/to/another_document_name#anchor_name".

Text Alternative

Enter the text that you want to display when the mouse rests on the hotspot in a browser. If you do not enter any text, the Address is displayed.

Khung:

Nhập tên của khung đích trong đó bạn muốn mở địa chỉ URL. Bạn cũng có thể chọn một tên khung tiêu chuẩn (được mọi trình duyệt nhận dạng) trong danh sách.

Tên:

Nhập tên cho ảnh.

Mô tả

Nhập mô tả về điểm nóng.

Please support us!