Sửa đồ thị ảnh

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - ImageMap.


Adding Clickable Hotspots to Images

You can draw three types of hotspots: rectangles, ellipses, and polygons. When you click a hotspot, the URL is opened in the browser window or frame that you specify. You can also specify the text that appears when your mouse rests on the hotspot.

Áp dụng

Áp dụng các thay đổi bạn đã làm trên sơ đồ ảnh.

Icon Apply

Áp dụng

Mở

Loads an existing image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Icon Open

Mở

Lưu

Saves the image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Icon Save

Lưu

Chọn

Trên sơ đồ ảnh, chọn một điểm nóng để chỉnh sửa.

Icon Select

Chọn

Chữ nhật

Draws a rectangular hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Rectangle

Chữ nhật

Bầu dục

Draws an elliptical hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Ellipse

Bầu dục

Đa giác

Draws a polygonal hotspot in the graphic. Click this icon, drag in the graphic, and then click to define one side of the polygon. Move to where you want to place the end of the next side, and then click. Repeat until you have drawn all of the sides of the polygon. When you are finished, double-click to close the polygon. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Polygon

Đa giác

Đa giác có dạng tự do

Draws a hotspot that is based on a freeform polygon. Click this icon and move to where you want to draw the hotspot. Drag a freeform line and release to close the shape. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Freeform Polygon

Đa giác có dạng tự do

Sửa điểm

Cho phép bạn sửa đổi hình của điểm nóng đã chọn, bằng cách chỉnh sửa điểm neo.

Icon Edit points

Sửa điểm

Dời điểm

Cho phép bạn di chuyển mỗi điểm neo của điểm nóng đã chọn.

Icon Move Points

Dời điểm

Chèn điểm

Thêm một điểm neo vào vị trí ở đó bạn nhận chuột trên nét ngoài của điểm nóng.

Icon Insert Points

Chèn điểm

Xoá điểm

Xoá điểm neo đã chọn.

Icon Delete Points

Xoá điểm

Hoạt động

Bật/tắt siêu liên kết cho điểm nóng đã chọn. Điểm nóng bị tắt cũng trong suốt thì dễ phân biệt.

Icon Active

Vĩ lệnh

Cho bạn có khả năng gán một vĩ lệnh sẽ chạy khi bạn nhấn vào điểm nóng này trong trình duyệt Web.

Icon Macro

Vĩ lệnh

Thuộc tính

Cho phép bạn xác định các thuộc tính về điểm nóng đã chọn.

Icon Properties

Thuộc tính

Địa chỉ:

Enter the URL for the file that you want to open when you click the selected hotspot. If you want to jump to an anchor within the document, the address should be of the form "file:///C:/Documents/document_name#anchor_name".

Text Alternative

Enter the text that you want to display when the mouse rests on the hotspot in a browser. If you do not enter any text, the Address is displayed.

Khung:

Nhập tên của khung đích trong đó bạn muốn mở địa chỉ URL này. Bạn cũng có thể chọn một tên khung tiêu chuẩn trong danh sách.

List of frame types

Xem đồ họa

Hiển thị sơ đồ ảnh, để cho bạn nhấn vào và chỉnh sửa các điểm nóng.

Please support us!