Mở

Mở đối tượng OLE đã chọn, dùng chương trình đầu tiên tạo đối tượng đó.

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - OLE Object - Open.


This menu command is inserted into Edit – Objects submenu by the application that created the linked object. Depending on the application, the Open command for the OLE object might have a different name.

Thay đổi xong thì bạn đóng tập tin nguồn cho đối tượng OLE. Vì thế đối tượng OLE được cập nhật trong tài liệu chứa.

Please support us!