Sửa

Trong tập tin, cho phép bạn chỉnh sửa một đối tượng đã chọn mà bạn đã chèn bằng lệnh Chèn > Đối tượng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - Object - Edit, also in the context menu of selected object.


Please support us!