OLE Object

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - OLE Object.


Sửa

Lets you edit a selected OLE object that you inserted with the Insert – OLE Object command.

Mở

Mở đối tượng OLE đã chọn, dùng chương trình đầu tiên tạo đối tượng đó.

Please support us!