Edit External Links

You can change or break each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

This command can be used with external file links to images and OLE objects (when inserted with a link to an external file).

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - External Links.


Tập tin nguồn

Lists the path to the source file. If the path defines a DDE link, relative paths must be preceded with "file:".

Nhấn-đôi vào một liên kết nào đó trong danh sách để mở hộp thoại tập tin trong đó bạn có thể chọn đối tượng khác cho liên kết này.

Phần tử

Biết thì hiển thị ứng dụng mới lưu tập tin nguồn.

Kiểu

Hiển thị kiểu tập tin (v.d. đồ họa) của tập tin nguồn.

Trạng thái

Hiển thị thêm thông tin về tập tin nguồn.

Tự động

Tự động cập nhật nội dung của liên kết khi bạn mở tập tin. Bất cứ thay đổi nào được làm trong tập tin nguồn thì được hiển thị trong tập tin chứa liên kết. Tuy nhiên, tùy chọn này không sẵn sàng cho tập tin đồ họa đã liên kết.

Tùy chọn Tự động chỉ sẵn sàng cho liên kết kiểu DDE. Bạn có thể chèn một liên kết DDE bằng cách sao chép nội dung từ tập tin này, và dán vào tập tin đó bằng cách chọn lệnh Sửa > Dán đặc biệt, sau đó bật tùy chọn được. Vì DDE là một hệ thống liên kết dựa vào văn bản, chỉ những số thập phân đã hiển thị sẽ được sao chép vào bảng đích.

Tự làm

Only updates the link when you click the Update button.

Sửa

Sửa đổi tập tin nguồn cho liên kết đã chọn.

Ngắt liên kết

Ngắt liên kết giữa tập tin nguồn và tài liệu hiện tại. Nội dung mới cập nhật của tập tin nguồn vẫn được giữ trong tài liệu hiện tại.

Cập nhật

Cập nhật liên kết đã chọn để hiển thị trong tài liệu hiện tại phiên bản mới lưu của tập tin đã liên kết.

Đóng

Đóng hộp thoại và lưu các thay đổi đã làm.

note

Khi bạn mở tập tin chứa liên kết, chương trình nhắc bạn cập nhật các liên kết. Phụ thuộc vào địa điểm của các tập tin đã liên kết, tiến trình cập nhật có thể chạy trong vòng vài phút.


note

Nếu bạn tải một tập tin chứa các liên kết DDE, chương trình nhắc bạn cập nhật các liên kết. Hãy từ chối yêu cầu cập nhật nếu bạn không muốn kết nối tới máy chủ DDE.


Biểu tượng Cảnh báo

Links to remote locations can be constructed that transmit local data to the remote server. Decline the prompt to update if you do not trust the document.


Please support us!