Định dạng Văn bản (Tìm kiếm)

Finds specific text formatting features, such as font types, font effects, and text flow characteristics.

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - Find & Replace - Format button.


The search criteria for attributes are listed below the Find box.

note

You do not need to specify a search text in the Find box when you search and replace formatting.


To define a replacement format, click in the Replace box, and then click the Format button.

Dùng hộp thoại Định dạng Văn bản (Tìm) hay Định dạng Văn bản (Thay thế) để xác định các tiêu chuẩn tìm kiếm định dạng. Hai hộp thoại này chứa những thẻ trang này:

Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Hiệu ứng Phông

Specify the font effects that you want to use.

Thụt lề và Giãn cách

Đặt các tùy chọn thụt lề và khoảng cách cho đoạn văn.

Canh lề

Đặt cách chỉnh canh đoạn văn tương đối so với các lề của trang.

Luồng văn bản

Specify hyphenation and pagination options.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Hỗ trợ Ngôn ngữ Châu Á

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Specify the position, scaling, rotation, and spacing for characters.

Bố trí Châu Á

Đặt các tùy chọn về chức năng viết dòng đôi bằng ngôn ngữ Châu Á. Hãy chọn các ký tự trong văn bản, sau đó chọn lệnh này.

Kiểu in Châu Á

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Languages and Locales - General in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Please support us!