Thuộc tính

Choose the text attributes that you want to search for. For example, if you search for the Font attribute, all instances of text that do not use the default font are found. All text that has a directly coded font attribute, and all text where a style switches the font attribute, are found.

Searching for Attributes

Tùy chọn

Select the attributes that you want to search for.

Canh lề

Tìm thuộc tính Chỉnh canh (bên trái/phải, giữa, canh đều).

Canh lề văn bản nằm dọc

Finds the Vertical text alignment attribute.

Co giãn

Finds the Scale attribute.

Có bóng

Tìm thuộc tính Có bóng.

Dáng phông

Tìm thuộc tính Đậm hay Đậm và Nghiêng.

Page line-spacing

Finds the Activate page line-spacing attribute.

Giãn cách

Tìm thuộc tính Giãn cách (bên trên/dưới).

Giữ với đoạn văn kế tiếp

Tìm thuộc tính Giữ với đoạn văn kế tiếp.

Gạch dưới

Tìm các ký tự dùng thuộc tính Gạch dưới (đơn, đôi, chấm chấm).

Gạch nối từ

Tìm thuộc tính Gạch nối từ.

Gạch đè

Tìm các ký tự dùng thuộc tính Gạch đè (đơn, đôi).

Hiệu ứng

Finds characters that use the Capital, Lowercase, Small capitals, and Title character attributes.

Khắc nổi

Finds the Relief attribute.

Kiểu dáng trang

Tìm thuộc tính Chỗ ngắt có kiểu dáng trang.

Kích cỡ phông

Tìm thuộc tính Kích cỡ/Bề cao phông.

Màu phông

Tìm đoạn nào có màu phông khác với màu phông mặc định.

Mỗi từ riêng

Finds individual words that use the Underlined or the Strikethrough attribute.

Ngôn ngữ

Tìm thuộc tính Ngôn ngữ (cho hàm chính tả).

Nhấp nháy

Tìm các ký tự dùng thuộc tính Nhấp nháy.

Nét ngoài

Tìm thuộc tính Nét ngoài.

Phông

Tìm đoạn nào có phông khác với phông mặc định.

Thiếu

Tìm thuộc tính Điều khiển dòng thiếu.

Thụt lề

Tìm thuộc tính Thụt lề (từ bên trái/phải, dòng đầu).

Thừa

Finds the Orphan Control attribute.

Nền ký tự

Tìm các ký tự dùng thuộc tính Nền.

Giãn cách dòng

Tìm thuộc tính Giãn cách dòng (dòng đơn, 1,5, đôi, tỷ lệ, ít nhất, đi trước).

Vị trí

Finds characters using the Normal, Superscript or Subscript attributes.

Vị trí tab

Tìm các đoạn văn dùng các vị trí tab thêm.

Xoay

Tìm thuộc tính Xoay.

Xẻ đoạn văn

Tìm thuộc tính Không xẻ đoạn văn.

Định chỗ

Finds Spacing (standard, expanded, condensed) attributes and pair kerning.

Độ đậm phông

Tìm thuộc tính Đậm hay Đậm và Nghiêng.

Please support us!