Thuộc tính

Choose the text attributes that you want to search for. For example, if you select the Outline attribute, then all characters formatted manually with an Outline effect are found. If you also want to find characters with an Outline effect as part of a style, then select Including styles in the Other Options section, before searching.

Tùy chọn

Select the attributes that you want to search for.

Canh lề

Tìm thuộc tính Chỉnh canh (bên trái/phải, giữa, canh đều).

Canh lề văn bản nằm dọc

Finds the Vertical text alignment attribute.

Character scaling

Finds characters formatted with Scale width.

Có bóng

Finds characters formatted with the Shadowed attribute.

Do not split paragraph

Finds paragraphs with the Do not split paragraph attribute enabled.

Dáng phông

Tìm thuộc tính Đậm hay Đậm và Nghiêng.

Giãn cách

Tìm thuộc tính Giãn cách (bên trên/dưới).

Giãn cách dòng

Tìm thuộc tính Giãn cách dòng (dòng đơn, 1,5, đôi, tỷ lệ, ít nhất, đi trước).

Giữ với đoạn văn kế tiếp

Tìm thuộc tính Giữ với đoạn văn kế tiếp.

Gạch dưới

Finds characters formatted with Underlining.

Gạch nối từ

Tìm thuộc tính Gạch nối từ.

Gạch đè

Finds characters formatted with the Strikethrough attribute.

Hiệu ứng

Finds characters that use a Case effect (Uppercase, Lowercase, Capitalize every word, or Small capitals).

Khắc nổi

Finds characters formatted with the Relief attribute.

Kiểu dáng trang

Tìm thuộc tính Chỗ ngắt có kiểu dáng trang.

Kích cỡ phông

Tìm thuộc tính Kích cỡ/Bề cao phông.

Màu phông

Tìm đoạn nào có màu phông khác với màu phông mặc định.

Mỗi từ riêng

Finds characters formatted with Underlining or Strikethrough as Individual words.

Ngôn ngữ

Tìm thuộc tính Ngôn ngữ (cho hàm chính tả).

Nhấp nháy

Tìm các ký tự dùng thuộc tính Nhấp nháy.

Nét ngoài

Finds characters formatted with the Outline attribute.

Nền ký tự

Tìm các ký tự dùng thuộc tính Nền.

Overline

Finds characters formatted with Overlining.

Page line-spacing

Finds paragraphs with the Activate page line-spacing attribute enabled.

Phông

Tìm đoạn nào có phông khác với phông mặc định.

Thiếu

Tìm thuộc tính Điều khiển dòng thiếu.

Thụt lề

Tìm thuộc tính Thụt lề (từ bên trái/phải, dòng đầu).

Thừa

Finds the Orphan Control attribute.

Vị trí

Finds characters using the Normal, Superscript or Subscript attributes.

Vị trí tab

Tìm các đoạn văn dùng các vị trí tab thêm.

Xoay

Tìm thuộc tính Xoay.

Định chỗ

Finds Spacing (standard, expanded, condensed) attributes and pair kerning.

Độ đậm phông

Tìm thuộc tính Đậm hay Đậm và Nghiêng.

Please support us!