Chép

Sao chép vùng chọn sang bảng nháp.

Biểu tượng Ghi chú

Ghi chú : mỗi lần bạn sao chép, nội dung trước của bảng nháp bị ghi đè. Bảng nháp chỉ chứa dữ liệu một cách tạm thời.


Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - Copy.

+C

On the Standard bar, click

Icon

Copy


Please support us!