Cắt

Gỡ bỏ và sao chép vùng chọn sang bảng nháp.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Edit - Cut.

From the tabbed interface:

Choose Home - Cut.

From toolbars:

Icon Cut

Cut

From the keyboard:

+ X

Shift + Del


Please support us!