Cắt

Gỡ bỏ và sao chép vùng chọn sang bảng nháp.

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - Cut.

+X

On the Standard bar, click

Icon

Cut


Please support us!