Lặp lại

Lặp lại câu lệnh mới làm. Chức năng này sẵn sàng trong cả hai mô-đun Writer và Calc.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Edit - Repeat.

From toolbars:

Icon Repeat

Repeat

From the keyboard:

+ Shift + Y


Please support us!