Tài liệu vừa mở

Liệt kê các tập tin vừa mở. Để mở một tập tin nào đó trong danh sách này, nhấn vào tên của nó.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose File - Recent Documents.

From the tabbed interface:

Choose File - Recent Documents.

From toolbars:

Icon Recent Documents

Recent Documents

From the start center:

Recent Documents.


note

The number of files that are listed can be changed in the Expert configuration by setting the property /org.openoffice.Office.Common/History PickListSize.


Tập tin được mở bằng mô-đun LibreOffice đã lưu nó.

Please support us!