Tài liệu vừa mở

Liệt kê các tập tin vừa mở. Để mở một tập tin nào đó trong danh sách này, nhấn vào tên của nó.

The number of files that are listed can be changed in the Expert configuration by setting the property /org.openoffice.Office.Common/History PickListSize.

Tập tin được mở bằng mô-đun LibreOffice đã lưu nó.

Please support us!