Phiên bản

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose File - Versions.

From toolbars:

Icon Versions

Versions


warning

If you save a copy of a file that contains version information (by choosing File - Save As), the version information is not saved with the file.


Phiên bản mới

Đặt các tùy chọn về chức năng lưu một phiên bản mới của tài liệu.

Lưu phiên bản mới

Saves the current state of the document as a new version. If you want, you can also enter comments in the Insert Version Comment dialog before you save the new version.

Chèn ghi chú phiên bản

Enter a comment here when you are saving a new version. If you clicked Show to open this dialog, you cannot edit the comment.

Lúc nào cũng lưu phiên bản khi đóng

Bạn sửa đổi tài liệu thì LibreOffice tự động lưu một phiên bản mới khi bạn đóng tài liệu.

If you save the document manually, do not change the document after saving, and then close, no new version will be created.

Phiên bản đã có

Liệt kê các phiên bản đã tồn tại của tài liệu, và cho mỗi bản sao, ngày/giờ tạo, tác giả và ghi chú liên quan.

Đóng

Đóng hộp thoại và lưu các thay đổi đã làm.

Mở

Opens the selected version in a read-only window.

Hiện

Hiển thị toàn ghi chú về phiên bản đã chọn.

Xoá

Xoá phiên bản đã chọn.

So sánh

Compare the changes that were made in each version. If you want, you can Manage Changes.

Please support us!