Lưu tất cả

Lưu tất cả các tài liệu LibreOffice đã chỉnh sửa.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Save All.


If you are saving a new file or a copy of a read-only file, the Save As dialog appears.

Please support us!