Edit Template

Mở một hộp thoại trong đó bạn co thể chọn mẫu để chỉnh sửa.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Templates - Edit Template.


Please support us!