Address Book Source

Chỉnh sửa các sự gán trường và nguồn dữ liệu cho Sổ địa chỉ của bạn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Address Book Source.


Nguồn sổ địa chỉ

Đặt nguồn dữ liệu và bảng dữ liệu cho Sổ địa chỉ của bạn.

Nguồn dữ liệu

Select the data source for your address book.

Bảng

Select the data table for your address book.

Assign

Add a new data source to the Address Book Source list.

Gán trường

Xác định các sự gán trường cho Sổ địa chỉ của bạn.

(Tên trường)

Select the field in the data table that corresponds to the address book entry.

Please support us!