Mẫu

Cho bạn có khả năng tổ chức và chỉnh sửa các mẫu, cũng như lưu tập tin hiện tại dạng mẫu.

Để truy cập lệnh này...

Select File - Templates.


Save as Template

Saves the current document as a template.

Edit Template

Mở một hộp thoại trong đó bạn co thể chọn mẫu để chỉnh sửa.

Manage Templates

The Template Manager dialog makes it easy to manage templates and allows you to start new documents using templates.

Please support us!