Thuộc tính tập tin

Cho phép bạn gán cho tài liệu các trường thông tin riêng.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Properties - Custom Properties tab.


Thuộc tính

Điền vào nội dung tùy chọn của bạn. Bạn có thể thay đổi tên, lọai và nội dung của các hàng, cũng như thêm vào hay xóa chúng. Những thông này sẽ được xuất dưới dạng thông tin đặc tả trong các định dạng tập tin khác.

Thêm

Nhấn chuột để thêm hàng mới vào danh sách Thuộc tính.

Please support us!