Chung

Chứa thông tin cơ bản về tập tin hiện tại.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Properties - General tab.


Tập tin

Hiển thị tên tập tin.

Type

Hiển thị kiểu tập tin của tài liệu hiện tại.

Location

Hiển thị đường dẫn và tên của thư mục chứa tập tin này.

Size

Hiển thị kích cỡ (theo byte) của tài liệu hiện tại.

Created

Hiển thị ngày tháng, thời gian và tác giả lưu đầu tiên tập tin này.

Modified

Hiển thị ngày tháng, thời gian và tác giả lưu cuối cùng tập tin này theo định dạng LibreOffice.

Template

Displays the template that was used to create the file.

Digitally signed

Hiển thị ngày tháng và thời gian ký cuối cùng tập tin này, cũng như tên của tác giả đã ký tài liệu.

Digital Signatures

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Last printed

Hiển thị ngày tháng, thời gian và người dùng in cuối cùng tập tin này.

note

After printing, a document must be saved to preserve its Last printed data. No warning message is given about this, if an unsaved document is closed.


Total editing time

Displays the amount of time that the file has been open for editing since the file was created. The editing time is updated when you save the file.

Revision number

Hiển thị số lần lưu tập tin này.

Áp dụng dữ liệu người dùng

Saves the user's full name with the file. You can edit the name by choosing - LibreOffice - User Data.

Reset Properties

Đặt lại: thời gian chỉnh sửa về số không, ngày tháng tạo thành ngày/giờ hiện thời và số thứ tự phiên bản về số 1. Cũng xoá các ngày tháng sửa đổi và in ấn.

Save preview image with this document

Saves a thumbnail preview in PNG format inside the document. This image may be used by a file manager under certain conditions.

tip

To disable generating thumbnails in general, choose - LibreOffice - Advanced. Click the Open Expert Configuration button, and search for GenerateThumbnail. If this property has the value true, then double-click on it to set its value to false.


Preferred resolution for images

Check this box to select the preferred image resolution in points per inch, which is used as default when an image is inserted into a Writer, Impress or a Draw document and resize it according to the value in the list box.

Please support us!