Mô tả

Chức thông tin diễn tả tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Properties - Description tab.


Tựa đề

Nhập tên cho tài liệu.

Chủ đề

Nhập chủ đề về tài liệu. Bạn cũng có thể sử dụng chủ đề để nhóm lại các tài liệu có nội dung tương tự.

Từ khoá

Điền vào những từ mà bạn muốn sử dụng để lập chỉ mục cho tài liệu của mình. Các từ khóa phải được phân cách bằng dấu phẩy. Những từ khóa có thể chứa khoảng trắng hoặc dấu chấm phẩy.

Chú thích

Nhập chú thích để giúp nhận dạng tài liệu.

tip

Title, Subject, and Keywords are exported to PDF files as PDF Document Properties. Entered values are exported and will appear in the corresponding fields in the PDF Document Properties Description.


Please support us!