Properties

Hiển thị các thuộc tính về tập tin hiện tại, bao gồm thống kê như tổng số từ và ngày tháng tạo tập tin.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Properties.


Hộp thoại Thuộc tính chứa những trang thẻ này:

Chung

Chứa thông tin cơ bản về tập tin hiện tại.

Mô tả

Chức thông tin diễn tả tài liệu.

Thuộc tính tập tin

Cho phép bạn gán cho tài liệu các trường thông tin riêng.

Chung

Sets password options for the current document.

Phông

Embed document fonts in the current file.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Biểu tượng Ghi chú

Phụ thuộc vào quyền truy cập đến tập tin của bạn, không phải tất cả các thẻ có thể hiển thị trong hộp thoại Thuộc tính.


Please support us!