Lưu dạng

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Save As.


LibreOffice uses the native file picker dialog of the window manager of your operating system for the Save as command.

Biểu tượng Ghi chú

To save a document as a template, use the command File - Templates - Save As Template.


Tên tập tin

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

Kiểu tập tin

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

Định dạng tập tin XML

Biểu tượng Cảnh báo

Lúc nào cũng nên lưu tài liệu theo một kiểu tập tin LibreOffice trước khi xuất khẩu theo kiểu tập tin bên ngoài. Khi bạn xuất theo một kiểu tập tin bên ngoài, một số tính năng định dạng có thể bị mất.


Lưu

Saves the file.

Lưu bằng mật khẩu

Bảo vệ tập tin bằng một mật khẩu mà phải được nhập vào để mở tập tin.

Biểu tượng Ghi chú

Chỉ tài liệu theo định dạng dựa vào XML của LibreOffice có thể được lưu bằng mật khẩu.


Encrypt with GPG key

Use OpenPGP public keys to encrypt documents.

Sửa thiết lập lọc

Cho phép bạn đặt các tùy chọn về chức năng lưu bảng tính cho một số kiểu tập tin dữ liệu nào đó.

Lựa chọn

Xuất khẩu theo định dạng khác chỉ những đối tượng đồ họa đã chọn trong chương trình LibreOffice Draw hay Impress. Không bật tùy chọn này thì xuất khẩu toàn tài liệu.

Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn xuất khẩu theo bất cứ kiểu tập tin tài liệu nào thì xuất khẩu toàn tài liệu.


Please support us!