Lưu

Lưu lại tài liệu hiện tại.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Save.

+S

Open Standard or Table Data bar, click

Biểu tượng

Lưu


Biểu tượng Ghi chú

When you edit an AutoText entry, this command changes to Save AutoText.


Please support us!