Chọn bộ lọc

Cho phép bạn chọn một bộ lọc nhập khẩu.

Để truy cập lệnh này...

Open a file of a type that is unknown to LibreOffice and that is no text file.


Danh sách bộ lọc

Chọn bộ lọc nhập khẩu cho tập tin bạn muốn mở.

Nếu LibreOffice không nhận dạng kiểu tập tin của tài liệu bạn muốn mở, làm một của những hành động này:

Please support us!