Chọn đường dẫn

Đặt đường dẫn đến tập tin.

Để truy cập lệnh này...

Path selection button in various wizards.

Click Edit button for a few entries under - LibreOffice - Paths.


Chọn

Chọn đường dẫn được ngụ ý.

Đường dẫn:

Nhập đường dẫn, hoặc chọn một đường dẫn trong danh sách.

Please support us!