Kinh doanh

Chứa các thông tin liên lạc cho danh thiếp dùng một bố tri từ phân loại « Business Card, Work » (danh thiếp, việc làm). Bố trí danh thiếp được chọn trên thẻ Danh thiếp.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - New - Business Cards - Business tab.


Dữ liệu kinh doanh

Nhập thông tin liên lạc bạn muốn thấy trên danh thiếp của bạn.

Biểu tượng Ghi chú

If you want to include your name on a business card, enter your name on the Private tab. Then choose a layout on the Business Cards tab that includes a name placeholder.


Công ty

Type the name of your company in this field.

Công ty (dòng 2)

Nhập thêm thông tin về công ty.

Khẩu hiệu

Nhập khẩu hiệu của công ty của bạn.

Phố

Type the name of your street in this field.

Mã bưu điện

Type your ZIP in this field.

T.P.

Type the city where you live.

Country

Type your country.

Tỉnh

Type your state.

Chức vụ

Type your position in the company in this field.

Điện thoại

Nhập số điện thoại ở chỗ làm của bạn.

Di động

Nhập số điện thoại di động việc làm của bạn.

Fax

Type your fax number in this field.

Trang chủ

Nhập địa chỉ của trang chủ Internet của công ty của bạn.

Email

Type your email address. For example, my.name@my.provider.com

Please support us!