Cá nhân

Chứa các thông tin cá nhân dành cho danh thiếp. Các bố trí danh thiếp được chọn trên thẻ Danh thiếp.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - New - Business Cards - Private tab.


Dữ liệu cá nhân

Enter the contact information that you want to include on your business card. You can also modify or update these entries by choosing - LibreOffice - User Data.

Tên

Type your first name.

Họ

Type your last name.

Tên viết tắt

Type your initials.

Tên 2

Hãy nhập tên (v.d. « Mình ») của người bạn muốn đặt là liên lạc thứ hai.

Họ 2

Hãy nhập họ (v.d. « Nguyễn ») của người bạn muốn đặt là liên lạc thứ hai.

VT 2

Hãy nhập tên viết tắt (v.d. « V. » cho Văn) của người bạn muốn đặt là liên lạc thứ hai.

Phố

Type the name of your street in this field.

Mã bưu điện

Type your ZIP in this field.

T.P.

Type the city where you live.

Country

Type your country.

Tỉnh

Type your state.

Tuổi tác

Type your title in this field.

Nghề nghiệp

Nhập tên của nghề nghiệp của bạn (v.d. « Lập trình viên »).

Điện thoại

Nhập số điện thoại ở nhà của bạn.

Di động

Nhập số điện thoại di động của bạn.

Fax

Type your fax number in this field.

Trang chủ

Nhập địa chỉ của trang chủ Internet của bạn.

Email

Type your email address. For example, my.name@my.provider.com

Please support us!