Danh thiếp

Thiết kế và tạo các danh thiếp đẹp riêng. Bạn có thể chọn trong một số định dạng định dạng đã xác định sẵn, hoặc tạo định dạng riêng.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - New - Business Cards.


Phương tiện

Select the size of your business card from a number of predefined size formats, or a size format that you specify on the Format tab.

Danh thiếp

Xác định hình thức của danh thiếp của bạn.

Cá nhân

Chứa các thông tin cá nhân dành cho danh thiếp. Các bố trí danh thiếp được chọn trên thẻ Danh thiếp.

Kinh doanh

Chứa các thông tin liên lạc cho danh thiếp dùng một bố tri từ phân loại « Business Card, Work » (danh thiếp, việc làm). Bố trí danh thiếp được chọn trên thẻ Danh thiếp.

Định dạng

Đặt các tùy chọn về định dạng giấy.

Tùy chọn

Đặt các tùy chọn thêm về xác nhãn hay danh thiếp của bạn, bao gồm cách đồng bộ hoá văn bản và thiết lập máy in.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!