Tùy chọn

Đặt các tùy chọn thêm về xác nhãn hay danh thiếp của bạn, bao gồm cách đồng bộ hoá văn bản và thiết lập máy in.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - New - Labels - Options tab.

Choose File - New - Business Cards - Options tab.


Toàn trang

Creates a full page of labels or business cards.

Nhãn đơn

Prints a single label or business card on a page.

Cột

Enter the column in which you want to place your single label or business card.

Hàng

Enter the row in which you want to place your single label or business card.

Đồng bộ hoá nội dung

Allows you to edit a single label or business card and updates the contents of the remaining labels or business cards on the page when you click the Synchronize Labels button.

Đồng bộ hoá nhãn

The Synchronize labels button only appears in your document if you have selected the Synchronize contents on the Options tab when you created the labels or business cards.

Sao chép nội dung của nhãn hay danh thiếp ở góc trên bên trái vào các nhãn hay danh thiếp còn lại trên trang.

Máy in

Hiển thị tên của máy in được chọn hiện thời.

Thiết lập

Opens the Printer Setup dialog.

Please support us!