Định dạng

Đặt các tùy chọn về định dạng giấy.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - New - Labels - Format tab.

Choose File - New - Business Cards - Format tab.


Dốc nằm ngang

Hiển thị khoảng cách giữa các cạnh bên trái của hai nhãn hay danh thiếp kề nhau. Nếu bạn đang xác định một định dạng riêng, nhập vào đây một giá trị.

Dốc thẳng đứng

Displays the distance between the top edges of adjacent labels or business cards. If you are defining a custom format, enter a value here.

Bề rộng

Hiển thị bề rộng của nhãn hay danh thiếp. Nếu bạn đang xác định một định dạng riêng, nhập vào đây một giá trị.

Bề cao

Hiển thị bề cao của nhãn hay danh thiếp. Nếu bạn đang xác định một định dạng riêng, nhập vào đây một giá trị.

Lề trái

Hiển thị khoảng cách giữa cạnh bên trái của trang và cạnh bên trái của nhãn hay danh thiếp thứ nhất trên trang. Nếu bạn đang xác định một định dạng riêng, nhập vào đây một giá trị.

Top margin

Hiển thị khoảng cách giữa cạnh bên trên của trang và cạnh bên trên của nhãn hay danh thiếp thứ nhất trên trang. Nếu bạn đang xác định một định dạng riêng, nhập vào đây một giá trị.

Cột

Nhập số nhãn hay danh thiếp bạn muốn thấy nằm qua toàn bề rộng của trang.

Hàng

Nhập số nhãn hay danh thiếp bạn muốn thấy nằm qua toàn bề cao của trang.

Page width

Displays the width of the selected paper format. To define a custom format, enter a width here.

Page height

Displays the height of the selected paper format. To define a custom format, enter a height here.

Lưu

Lưu định dạng hiện thời của nhãn hay danh thiếp.

Lưu định dạng nhãn

Tên hãng

Gõ hay chọn tên hãng đã muốn.

Kiểu

Gõ hay chọn kiểu của nhãn.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Please support us!