Nhãn

Hãy ghi rõ chuỗi cần hiển thị trên nhãn, và chọn kích cỡ tờ giấy sẽ chứa các nhãn.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - New - Labels - Labels tab.


Câu viết

Nhập hay chèn đoạn bạn muốn thấy trên mỗi nhãn.

Văn bản nhãn

Nhập đoạn bạn muốn thấy trên mỗi nhãn. Cũng có thể chèn địa điểm của một trường cơ sở dữ liệu.

Địa chỉ

Tạo một nhãn hiển thị địa chỉ trả về của bạn. Đoạn hiện thời nằm trong hộp Văn bản nhãn thì bị ghi đè.

Biểu tượng Ghi chú

To change your return address, choose - LibreOffice, and then click on the User Data tab.


Cơ sở dữ liệu

Select the database that you want to use as the data source for your label.

Bảng

Chọn bảng cơ sở dữ liệu chứa (các) trường bạn muốn dùng để tạo nhãn.

Trường cơ sở dữ liệu

Select the database field that you want, and then click the arrow to the left of this box to insert the field into the Label text box.

The name of the database field is bounded by brackets in the Label text box. If you want, you can separate database fields with spaces. Press Enter to insert a database field on a new line.

Định dạng

You can select a predefined size format for your label or a size format that you specify on the Format tab.

Liên tục

In các nhãn trên giấy cuộn liên tục.

Tờ giấy

In các nhãn trên mỗi tờ giấy riêng.

Tên hãng

Chọn tên hãng của kiểu giấy bạn muốn sử dụng. Mỗi tên hãng có các định dạng kích cỡ riêng.

Kiểu

Chọn định dạng kích cỡ bạn muốn ùng. Các định dạng sẵn sàng thì phụ thuộc vào mục bạn chọn trong danh sách các Tên hãng. Muốn sử dụng một định dạng nhãn riêng thì chọn mục [Người dùng], sau đó nhấn vào thẻ Định dạng để xác định định dạng.

Thông tin

The paper type, the dimensions of the label and the labels grid are displayed at the bottom of the Format area.

Please support us!