Nhãn

Allows you to create labels. Labels are created in a text document. You can print labels using a predefined or a custom paper format.

Bạn cũng có thể in chỉ một nhãn riêng lẻ, hoặc một tờ giấy đầy nhãn.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - New - Labels.


Nhãn

Hãy ghi rõ chuỗi cần hiển thị trên nhãn, và chọn kích cỡ tờ giấy sẽ chứa các nhãn.

Định dạng

Đặt các tùy chọn về định dạng giấy.

Tùy chọn

Đặt các tùy chọn thêm về xác nhãn hay danh thiếp của bạn, bao gồm cách đồng bộ hoá văn bản và thiết lập máy in.

Tài liệu mới

Tạo một tài liệu mới để chỉnh sửa.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!