Mới

Tạo một tài liệu LibreOffice mới.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose File - New.

From the tabbed interface:

Choose File - New.

From toolbars:

Icon New

New (the icon shows the type of the new document).

From the start center:

Click on the corresponding document type icon.

From the keyboard:

+N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

Mẫu là một tập tin chứa các phần tử thiết kế cho một tài liệu nào đó, bao gồm tất cả các kiểu dáng định dạng, nền, đồ họa, trường, bố trí trang và văn bản.

Biểu tượng

Tên

Chức năng

Icon Text Document

Tài liệu văn bản

Creates a text document in LibreOffice Writer.

Icon Spreadsheet

Bảng tính

Creates a spreadsheet document in LibreOffice Calc.

Icon Presentation

Trình diễn

Creates a presentation document in LibreOffice Impress.

Icon Drawing

Bản vẽ

Creates a drawing document in LibreOffice Draw.

Icon Formula

Công thức

Creates a formula document in LibreOffice Math.

Icon Database

Cơ sở dữ liệu

Opens the Database Wizard to create a database file.

Icon HTML Document

Tài liệu HTML

Creates a HTML document.

Icon XML Form Document

Tài liệu Biểu mẫu XML

Creates a XForms document.

Icon Labels

Nhãn

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a text document for the labels in LibreOffice Writer.

Icon Business Cards

Danh thiếp

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a text document in LibreOffice Writer.

Icon Master Document

Tài liệu chủ

Creates a master document.

Icon Templates

Mẫu

Creates a document using an existing template.


Please support us!