Mới

Tạo một tài liệu LibreOffice mới.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - New.

New icon on the Standard bar (the icon shows the type of the new document).

Icon New

Mới

Key +N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

Mẫu là một tập tin chứa các phần tử thiết kế cho một tài liệu nào đó, bao gồm tất cả các kiểu dáng định dạng, nền, đồ họa, trường, bố trí trang và văn bản.

Biểu tượng

Tên

Chức năng

Biểu tượng

Tài liệu văn bản

Creates a new text document in LibreOffice Writer.

Biểu tượng

Bảng tính

Creates a new spreadsheet document in LibreOffice Calc.

Biểu tượng

Trình diễn

Creates a new presentation document in LibreOffice Impress.

Biểu tượng

Bản vẽ

Creates a new drawing document in LibreOffice Draw.

Biểu tượng

Cơ sở dữ liệu

Opens the Database Wizard to create a database file.

Biểu tượng

Tài liệu HTML

Tạo một tài liệu HTML mới.

Biểu tượng

Tài liệu Biểu mẫu XML

Tạo một tài liệu XForm mới.

Biểu tượng

Tài liệu chủ

Tạo một tài liệu chủ mới.

Biểu tượng

Công thức

Creates a new formula document in LibreOffice Math.

Biểu tượng

Nhãn

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a new text document for the labels in LibreOffice Writer.

Biểu tượng

Danh thiếp

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a new text document in LibreOffice Writer.

Biểu tượng

Mẫu

Creates a new document using an existing template.


Please support us!