Chung

The General tab page lists the general properties of the current theme.

Tên

Hiển thị tên của sắc thái. Chưa gán tên thì bạn có thể gõ tên mới vào hộp văn bản.

Kiểu

Ghi rõ kiểu đối tượng.

Vị trí

Ghi rõ đường dẫn hoàn toàn đến đối tượng.

Please support us!