Trình đơn Ngữ cảnh của Trang Web ở Chế độ Chỉ đọc

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể lưu các đồ họa đã chọn.

Sao chép vào bảng nháp liên kết nằm dưới con trỏ chuột.

Sao chép vào bảng nháp đồ họa đã chọn.

Nếu bạn đã tắt khả năng hiển thị đồ họa thì chọn lệnh Nạp đồ họa để hiển thị lại.

Đặt mọi đồ họa trong tài liệu đó là vô hình.

Cho phép bạn lưu nền của trang Web.

Please support us!