Trình đơn ngữ cảnh của Bộ sưu tập

Xác định cách chèn vào tài liệu đối tượng đã chọn.

Chèn trực tiếp vào tài liệu một bản sao của đối tượng đồ họa đã chọn.

Chèn đồ họa đã chọn dạng liên kết.

Lệnh Xem thử thì hiển thị đồ họa đã chọn.

Gán tựa đề cho đối tượng đã chọn từ Bộ sưu tập.

Xoá đồ họa đã chọn, một khi xác nhận.

Please support us!