Trình đơn Định dạng

Mở thanh công cụ Điều khiển Biểu mẫu, rồi nhấn vào biểu tượng Điều khiển thêm, nhấn vào biểu tượng Điều khiển bảng và kéo con chuột để tạo trường.

Mở thanh công cụ Điều khiển Biểu mẫu, rồi nhấn vào biểu tượng Điều khiển thêm, nhấn vào biểu tượng Điều khiển bảng và kéo con chuột để tạo trường. Không cho phép kết nối cơ sở dữ liệu trong biểu mẫu hiện thời.

Mở thanh công cụ Điều khiển Biểu mẫu, rồi nhấn vào biểu tượng Điều khiển thêm, nhấn vào biểu tượng Điều khiển bảng và kéo con chuột để tạo trường. Phải có kết nối cơ sở dữ liệu.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 1.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 2.

Open Form Controls toolbar, click List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.

Mở thanh Hộp công cụ trong bộ soạn thảo mã Basic, sau đó nhấn vào

Icon Properties

Thuộc tính

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties.

Icon Form

Biểu mẫu

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - General tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Data tab.

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control Properties - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties.

Icon Control

Điều khiển

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - General tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Control Properties icon - Events tab.

On Form Design bar, click

Icon Activation Order

Thứ tự Kích hoạt

On Form Design bar, click

Icon Add Field

Thêm trường

On Form Design bar, click

Icon Form Navigator

Bộ điều hướng biểu mẫu

On Form Controls toolbar or Form Design bar, click

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Open Form Navigator - select form - open context menu - choose Open in Design Mode.

On Form Design bar, click

Icon Open in Design Mode

Mở ở Chế độ Thiết kế

On Form Control toolbar, click

Icon Wizard

Bật/tắt Trợ lý

Choose Format - Arrange (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open context menu - choose Arrange (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Shape - Arrange (LibreOffice Draw).

Icon Arrange

Sắp đặt

Choose Format - Arrange - Bring to Front (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring to Front (LibreOffice Draw).

Shift++plus sign (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Arrange - Bring to Front (LibreOffice Impress).

Icon Bring to Front

Nâng lên trên

Choose Format - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Draw).

+dấu cộng (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Bring Forward (LibreOffice Impress).

Icon Bring Forward

Nâng lên

Choose Format - Arrange - Send Backward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send Backward (LibreOffice Draw).

+dấu trừ (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send Backward (LibreOffice Impress).

Icon Send Backward

Hạ xuống

Choose Format - Arrange - Send to Back (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send to Back (LibreOffice Draw).

Shift++dấu trừ (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send to Back (LibreOffice Impress).

Icon Send to Back

Hạ xuống dưới

Choose Format - Arrange - To Foreground.

Icon To Foreground

Lên trên

Choose Format - Arrange - To Background.

Icon To Background

Xuống dưới

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Format - Align - Left (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Left (selected objects) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Left (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Left

Trái

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Centered

Giữa

Choose Format - Align - Right.

Choose Shape - Align - Right (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Right

Phải

Choose Format - Align - Top (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Top (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Top (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Top

Trên

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Centered

Giữa

Choose Format - Align - Bottom (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Bottom (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Bottom

Dưới

For a selected object, choose Format - Anchor.

Right-click on a selected object - choose Anchor.

On Drawing Object Properties bar or Form Design bar, click

Icon Anchor

Anchor

Choose Format - Anchor - To Page.

Choose Format - Anchor - To Paragraph.

Choose Format - Anchor - To Character.

Choose Format - Anchor - As Character.

Choose Format - Anchor - To Frame.

Choose Format - Anchor - To Cell.

Please support us!