Trình đơn Định dạng

Mở thanh công cụ Điều khiển Biểu mẫu, rồi nhấn vào biểu tượng Điều khiển thêm, nhấn vào biểu tượng Điều khiển bảng và kéo con chuột để tạo trường.

Mở thanh công cụ Điều khiển Biểu mẫu, rồi nhấn vào biểu tượng Điều khiển thêm, nhấn vào biểu tượng Điều khiển bảng và kéo con chuột để tạo trường. Không cho phép kết nối cơ sở dữ liệu trong biểu mẫu hiện thời.

Mở thanh công cụ Điều khiển Biểu mẫu, rồi nhấn vào biểu tượng Điều khiển thêm, nhấn vào biểu tượng Điều khiển bảng và kéo con chuột để tạo trường. Phải có kết nối cơ sở dữ liệu.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 1.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 2.

Open Form Controls toolbar, click List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.

Mở thanh Hộp công cụ trong bộ soạn thảo mã Basic, sau đó nhấn vào

Biểu tượng

Thuộc tính

Open context menu of a selected form element - choose Form.

Biểu tượng

Biểu mẫu

Open context menu of a selected form element - choose Form - General tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Form icon - General tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form - Data tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Form icon - Data tab.

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form - Events tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Form icon - Events tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control.

Biểu tượng

Điều khiển

Open context menu of a selected form element - choose Control - General tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Control icon - General tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control - Data tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control - Events tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Control icon - Events tab.

On Form Design bar, click

Biểu tượng

Thứ tự Kích hoạt

On Form Design bar, click

Biểu tượng

Thêm trường

On Form Design bar, click

Biểu tượng

Bộ điều hướng biểu mẫu

On Form Controls toolbar or Form Design bar, click

Biểu tượng

Design Mode On/Off

Open Form Navigator - select form - open context menu - choose Open in Design Mode.

On Form Design bar, click

Biểu tượng

Mở ở Chế độ Thiết kế

On Form Control toolbar, click

Biểu tượng

Bật/tắt Trợ lý

Choose Format - Arrange (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open context menu - choose Arrange (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Shape - Arrange (LibreOffice Draw).

Biểu tượng

Sắp đặt

Choose Format - Arrange - Bring to Front (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring to Front (LibreOffice Draw).

Shift++plus sign (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Arrange - Bring to Front (LibreOffice Impress).

Biểu tượng

Nâng lên trên

Choose Format - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Draw).

+dấu cộng (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Bring Forward (LibreOffice Impress).

Biểu tượng

Nâng lên

Choose Format - Arrange - Send Backward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send Backward (LibreOffice Draw).

+dấu trừ (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send Backward (LibreOffice Impress).

Biểu tượng

Hạ xuống

Choose Format - Arrange - Send to Back (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send to Back (LibreOffice Draw).

Shift++dấu trừ (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send to Back (LibreOffice Impress).

Biểu tượng

Hạ xuống dưới

Choose Format - Arrange - To Foreground.

Biểu tượng

Lên trên

Choose Format - Arrange - To Background.

Biểu tượng

Xuống dưới

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Format - Align - Left (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Left (selected objects) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Left (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Biểu tượng

Trái

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Biểu tượng

Giữa

Choose Format - Align - Right.

Choose Shape - Align - Right (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Biểu tượng

Phải

Choose Format - Align - Top (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Top (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Top (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Biểu tượng

Trên

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Biểu tượng

Giữa

Choose Format - Align - Bottom (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Bottom (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Biểu tượng

Dưới

Choose Format - Anchor.

On Form Design bar, click

Biểu tượng

Đổi neo

Choose Format - Anchor - To Page.

Choose Format - Anchor - To Paragraph.

Choose Format - Anchor - To Character.

Choose Format - Anchor - As Character.

Choose Format - Anchor - To Frame.

Choose Format - Anchor - To Cell.

Please support us!