Tùy chọn lọc ASCII

Bạn có thể ghi rõ những tùy chọn nào, như phông cơ bản, ngôn ngữ, bộ ký tự và chỗ ngắt, được nhập/xuất khẩu cùng với tài liệu văn bản. Hộp thoại này xuất hiện khi bạn nạp tập tin ASCII với bộ lọc « Mã hoá văn bản », hoặc khi bạn lưu tài liệu lần thứ nhất, hoặc khi bạn « Lưu dạng » với tên khác.

Để truy cập lệnh này...

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


Thuộc tính

Xác định thiết lập để nhập/xuất khẩu tập tin của bạn. Khi xuất khẩu, chỉ có thể xác định bộ ký tự và chỗ ngắt đoạn văn.

Bộ ký tự

Ghi rõ bộ ký tự của tập tin cần nhập/xuất khẩu.

Include byte-order mark

For Unicode character set only, a byte order mark (BOM) is a sequence of bytes used to indicate Unicode encoding of a text file. The presence of the UTF-8 BOM is optional and may cause problems with some software, especially legacy software not designed to handle UTF-8.

Phông mặc định

Bằng cách đặt phông chữ mặc định, bạn ghi rõ văn bản nên được hiển thị theo một phông nào đó. Chỉ có thể chọn phông mặc định khi nhập khẩu.

Ngôn ngữ

Ghi rõ ngôn ngữ của văn bản, nếu giá trị chưa được xác định. Thiết lập này chỉ sẵn sàng khi nhập khẩu.

Ngắt đoạn văn

Xác định cách ngắt đoạn văn cho dòng văn bản. (Các tên ký tự theo đây bắt nguồn từ máy đánh chữ: không còn có nghĩa lại, nhưng phần mềm khác nhau sẽ đợi ký tự, hay tổ hợp ký tự khác nhau để bắt đầu dòng mới).

CR & LF

Nhập ký tự"Carriage Return" và "Linefeed" để ngắt đoạn văn. Tùy chọn này làm mặc định.

CR

Nhập ký tự "Carriage Return" để ngắt đoạn văn.

LF

Nhập ký tự "Linefeed" để ngắt đoạn văn.

Please support us!