Nhập khẩu văn bản

Đặt các tùy chọn về chức năng nhập khẩu dữ liệu định giới.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Open - File type, select Text CSV.

Choose Data - Text to Columns (Calc).


Nhập

Bộ ký tự

Ghi rõ bộ ký tự cần dùng trong tập tin đã nhập khẩu.

Ngôn ngữ

Xác định thiết lập máy in cho các bảng tính.

If Language is set to Default (for CSV import) or Automatic (for HTML import), Calc will use the globally set language. If Language is set to a specific language, that language will be used when importing numbers.

When importing an HTML document, the Language selection can conflict with the global HTML option Use 'English (USA)' locale for numbers. The global HTML option is effective only when the Automatic language option is selected. If you select a specific language in the HTML Import Options dialog, the global HTML option is ignored.

Từ hàng

Ghi rõ hàng ở đó bạn muốn bắt đầu nhập khẩu. Các hàng hiện rõ tong cửa sổ xem thử ở đáy hộp thoại.

Tùy chọn định giới

Ghi rõ dữ liệu có nên dùng dấu tách hay bề rộng cố định để định giới.

Bề rộng cố định

Phân cách dữ liệu bề rộng cố định (số ký tự trùng) ra nhiều cột. Nhấn vào thước đo trong cửa sổ xem thử để đặt bề rộng.

Định giới bằng

Chọn dấu tách cần dùng trong dữ liệu.

Khoảng Tab

Phân cách ra nhiều cột dữ liệu định giới bằng khoảng tab.

Dấu chấm phẩy

Phân cách ra nhiều cột dữ liệu định giới bằng dấu chấm phẩy.

Dấu phẩy

Phân cách ra nhiều cột dữ liệu định giới bằng dấu phẩy.

Dấu cách

Phân cách ra nhiều cột dữ liệu định giới bằng dấu cách.

Khác

Separates data into columns using the custom separator that you specify. Note: The custom separator must also be contained in your data.

Trộn các dấu tách

Kết hợp các dấu tách liên tiếp và gỡ bỏ các trường dữ liệu rỗng nằm ở giữa.

Trim spaces

Removes starting and trailing spaces from data fields.

String delimiter

Select a character to delimit text data. You can also enter a character in the text box.

Tùy chọn khác

Đặt các tùy chọn xuất PDF chung.

Format quoted field as text

When this option is enabled, fields or cells whose values are quoted in their entirety (the first and last characters of the value equal the text delimiter) are imported as text.

Tập số thực

When this option is enabled, Calc will automatically detect all number formats, including special number formats such as dates, time, and scientific notation.

The selected language influences how such special numbers are detected, since different languages and regions many have different conventions for such special numbers.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only decimal numbers. The rest, including numbers formatted in scientific notation, will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Skip empty cells

When this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells.

In Text to Columns conversion, if cell content begins with a separator and this option is disabled, then first column will be emptied.

Trường

Hiển thị theo cột dữ liệu của bạn (ô xem thử).

Kiểu cột

Trong cửa sổ xem thử, chọn một cột và chọn kiểu dữ liệu cần áp dụng cho dữ liệu đã nhập khẩu. Bạn có thể chọn một của những tùy chọn này:

Kiểu

Hàm

Chuẩn

LibreOffice xác định kiểu.

Văn bản

Xử lý dạng văn bản dữ liệu đã nhập khẩu.

Ngày (nTN)

Áp dụng một định dạng ngày tháng (ngày, tháng, năm) cho dữ liệu đã nhập khẩu nằm trong cột.

Ngày (TnN)

Áp dụng một định dạng ngày tháng (tháng, ngày,năm) cho dữ liệu đã nhập khẩu nằm trong cột.

Ngày (NTn)

Áp dụng một định dạng ngày tháng (năm, tháng, ngày) cho dữ liệu đã nhập khẩu nằm trong cột.

Tiếng Anh (Mỹ)

Mặc định là tìm kiếm các con số theo định dạng tiếng Anh (Mỹ), bắt chấp ngôn ngữ hệ thống. Định dạng con số không được áp dụng. Không có mục nhập tiếng Anh (Mỹ) thì áp dụng định dạng Chuẩn.

Ẩn

Dữ liệu trong cột không phải được nhập khẩu.


Nếu bạn đã chọn một của những định dạng ngày tháng (nTN), (TnN) hay (NTn), và bạn nhập con số không có dấu tách ngày tháng, các con số được giải thích như theo đây:

Số ký tự

Định dạng ngày tháng

6

Ghi từng phần (ngày, tháng, năm) bằng hai ký tự, theo thứ tự đã chọn.

8

Ghi năm bằng bốn ký tự, ghi từng phần tháng và ngày bằng hai ký tự, theo thứ tự đã chọn.

5 hay 7

Cũng vậy với 6 hay 8 ký tự, nhưng phần đầu của dãy ít hơn một ký tự. Vậy số không đi trước không xuất hiện cho tháng hay năm.


Biểu tượng Gợi ý

Muốn giữ lại số không đi trước trong dữ liệu được nhập khẩu, v.d. trong số điện thoại, thì áp dụng định dạng « Văn bản » cho cột.


Xem thử

Shows how the imported text will look after it is separated into columns. To apply a format to a column when it is imported, click a column and select a Column type. When you select a Column type, the column heading displays the applied format.

Muốn dùng bề rộng cố định để phân cách ra nhiều cột dữ liệu đã nhập khẩu thì nhấn vào thước đo để đặt ranh giới bề rộng.

Di chuyển mà không dùng chuột

Để tìm thêm thông tin, xem chủ đề Thông tin về bộ lọc nhập/xuất khẩu.

Please support us!