Xuất khẩu tập tin văn bản

Hộp thoại Xuất khẩu tập tin văn bản thì cho phép bạn xác định các tùy chọn xuất khẩu cho tập tin văn bản. Hộp thoại sẽ hiển thị nếu bạn lưu dữ liệu bảng tính theo kiểu tập tin « Văn bản CSV », và nếu tùy chọn Sửa thiết lập lọc đã bật trong hộp thoại Lưu dạng.

Tuỳ chọn trường

Xác định dấu tách trường, dấu tách văn bản, và bộ ký tự cần dùng khi xuất khẩu văn bản.

Bộ ký tự

Ghi rõ bộ ký tự cần dùng khi xuất khẩu văn bản..

Dấu tách trường

Hãy chọn hay nhập dấu tách trường, mà phân cách các trường dữ liệu.

Dấu tách văn bản

Hãy chọn hay nhập dấu tách văn bản, mà bao gồm mỗi trường dữ liệu.

Quote all text cells

Exports all text cells with leading and trailing quote characters as set in the Text delimiter box. If not checked, only those text cells get quoted that contain the Field delimiter character.

Lưu nội dung ô như hiển thị

Bật theo mặc định thì dữ liệu sẽ được lưu như hiển thị, gồm có các định dạng con số đã áp dụng. Không bật tùy chọn này thì lưu chỉ nội dung dữ liệu thô, như trong phiên bản cũ của LibreOffice.

Biểu tượng Cảnh báo

Phụ thuộc vào định dạng con số, tiến trình lưu nội dung ô như hiển thị có thể ghi giá trị trong tiến trình nhập khẩu mà không còn có thể được giải thích lại như giá trị thuộc số.


Bề rộng cột cố định

Xuất mọi trường dữ liệu có bề rộng cố định.

Please support us!