Nhập/xuất Dif / Nhập Lotus / Nhập dBase

Xác định các tùy chọn về chức năng nhập/xuất khẩu. Các hộp thoại này sẽ hiển thị tự động nếu kiểu tập tin tương ứng được chọn.

Bộ ký tự

Hãy chọn bộ ký tự trong các tùy chọn được dùng cho chức năng nhập/xuất khẩu.

Để tìm thêm thông tin về bộ lọc, xem chủ đề Thông tin về bộ lọc nhập/xuất khẩu.

Please support us!