Định dạng tập tin XML

Mặc định là LibreOffice nạp và lưu tập tin theo định dạng tập tin OpenDocument (tài liệu mở).

Biểu tượng Ghi chú

The OpenDocument file format (ODF) is a standardized file format used by many software applications. You can find more information at the Wikipedia site: wikipedia.org/wiki/OpenDocument.


Tên định dạng tập tin OpenDocument

LibreOffice uses the following file formats:

Định dạng tài liệu

Phần mở rộng tập tin

Văn bản ODF

*.odt

Mẫu văn bản ODF

*.ott

Tài liệu chủ ODF

*.odm

ODF Master Document Template

*.otm

Tài liệu HTML

*.html

Mẫu tài liệu HTML

*.oth

Bảng tính ODF

*.ods

Mẫu bảng tính ODF

*.ots

Bản vẽ ODF

*.odg

Mẫu bản vẽ ODF

*.otg

Trình diễn ODF

*.odp

Mẫu trình diễn ODF

*.otp

Công thức ODF

*.odf

Cơ sở dữ liệu ODF

*.odb

Phần mở rộng LibreOffice

*.oxt


Biểu tượng Ghi chú

Định dạng HTML không phải là định dạng kiểu OpenDocument.


Đồ thị ODF là tên của định dạng tập tin cho các đồ thị độc lập. Định dạng này (với phần mở rộng « *.odc ») không hiện thời được dùng.

Evolution of the OpenDocument format

Định dạng Tài liệu Mở (ODF) cứ tiến triển.

Phiên bản ODF

Ngày tiêu chuẩn được OASIS tán thành

First supporting version of the software

ODF 1.0

2005-05-01

OpenOffice.org 1.1.5 hay StarOffice 7

ODF 1.1

2007-02-02

OpenOffice.org 2.2 hay StarOffice 8 Update 4

ODF 1.2

2011-09-30

OpenOffice.org 3, StarOffice 9, Oracle Open Office

ODF 1.2 Extended (compatibility mode)

LibreOffice 3.5

ODF 1.2 Extended

OpenOffice.org 3 hay StarOffice 9

ODF 1.3

TBD

LibreOffice 7.0

ODF 1.3 Extended

LibreOffice 7.0


In current versions, you can select to save your documents using ODF 1.2 or ODF 1.0/1.1 (for backward compatibility). Choose - Load/Save - General and select the ODF format version.

Biểu tượng Gợi ý

If you want to define another file format as the default, choose - Load/Save - General to find alternative file formats for each LibreOffice document type.


Cấu trúc tập tin XML

Tài liệu theo định dạng OpenDocument được cất giữ dạng kho nén zip chứa tập tin XML. Để xem tập tin XML như vậy, bạn có thể giải nén kho bằng chương trình unzip (hay chương trình giải nén khác cũng mở kho nén zip). Tập tin OpenDocument chứa những tập tin và thư mục này:

  1. Nội dung văn bản của tài liệu nằm trong tập tin content.xml.

    By default, content.xml is stored without formatting elements like indentation or line breaks to minimize the time for saving and opening the document. The use of indentations and line breaks can be activated in the Expert configuration by setting the property /org.openoffice.Office.Common/Save/Document PrettyPrinting to true.

  2. Tập tin meta.xml chứa siêu thông tin về tài liệu, mà bạn có thể nhập vào hộp thoại sẽ mở khi bạn chọn lệnh trình đơn Tập tin > Thuộc tính.

    Lưu tài liệu bằng mật khẩu thì tập tin meta.xml vẫn không được mật mã.

  3. Tập tin settings.xml chứa thêm thông tin về thiết lập cho tài liệu này.

  4. In styles.xml, you find the styles applied to the document that can be seen in the Styles window.

  5. Tập tin meta-inf/manifest.xml diễn tả cấu trúc của tập tin XML đó.

Định dạng tập tin đã nén sẽ chứa thêm tập tin và thư mục.

Định nghĩa định dạng XML

The schema for the OpenDocument formats can be found on the www.oasis-open.org web site.

Please support us!