Thông tin về bộ lọc Nhập/Xuất

Trong LibreOffice, ra khỏi các định dạng XML sở hữu, bạn cũng có thể mở và lưu theo nhiều định dạng XML ngoại.

Có thể có trường hợp trong đó bạn cần phải tự chọn kiểu tập tin trong hộp thoại Mở, chẳng hạn nếu bạn có một bảng cơ sở dữ liệu theo định dạng văn bản mà bạn muốn mở theo định dạng cơ sở dữ liệu, bạn cần phải ghi rõ kiểu tập tin « Văn bản CSV » sau khi chọn tập tin đó.

BASIC Macros in Microsoft Office Documents

In - Load/Save - VBA Properties you can specify the settings for the VBA macro codes in MS Office documents. VBA macros are unable to run in LibreOffice; they must first be converted and adapted. Often you only want to use LibreOffice to change the visible content of a Word, Excel or PowerPoint file and then save the file again in Microsoft Office format without changing the macros they contain. You can set the behavior of LibreOffice as desired: Either the VBA macros are saved in commented form as a subroutine of LibreOffice and when the document is saved in MS Office format are written back correctly again, or you can select the Microsoft Office macros to be removed when loading. The last option is an effective protection against viruses within the Microsoft Office documents.

Ghi chú về định dạng và kiểu tập tin bên ngoài

Thậm chí nếu chưa cài đặt, bạn vẫn còn có thể lựa chọn một số bộ lọ trong hộp thoại MởLưu. Lựa chọn bộ lọc như vậy thì thấy một thông điệp cũng cho phép bạn tự cài đặt bộ lọc đó.

Biểu tượng Gợi ý

Bộ lọc Văn bản đã mã hoá thì giúp bạn mở và lưu tài liệu văn bản theo phông chữ mã hoá khác. Bộ lọc sẽ mở hộp thoại cho phép bạn lựa chọn bộ ký tự, phông chữ mặc định, ngôn ngữ và cách ngắt đoạn văn.


Nhập/xuất khẩu theo định dạng HTML

Trong LibreOffice Writer, bạn có thể chèn vào tài liệu HTML cước chú và kết chú. Bản ghi chú này được xuất thành siêu thẻ (meta). Các ký tự của cước/kết chú được xuất thành siêu liên kết.

Bản ghi chú được dùng để bao gồm ký tự lạ trong tài liệu HTML. Mỗi bản ghi chú bắt đầu với « HTML:... » và kết thúc bằng « > » thì được xử lý như mã HTML, nhưng được xuất không có những dấu hiệu này. Vài thẻ chung quanh văn bản cũng có thể nằm sau « HTML:... ». Các ký tự có dấu phụ được chuyển đổi sang bộ ký tự ANSI. Bản ghi chú sẽ được tạo trong khi nhập khẩu (chẳng hạn cho siêu thẻ không có chỗ trong thuộc tính tập tin hay thẻ lạ).

Chức năng nhập khẩu HTML của chương trình LibreOffice Writer có khả năng đọc tập tin dùng bảng mã ký tự UTF-8 hay UCS2. (Tiếng Việt dùng UTF-8.) Vậy nó có thể hiển thị tất cả các ký tự nằm trong bộ ký tự ANSI hay bộ ký tự của hệ thống.

When exporting to HTML, the character set selected in - Load/Save - HTML Compatibility is used. Characters not present there are written in a substitute form, which is displayed correctly in modern web browsers. When exporting such characters, you will receive an appropriate warning.

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, you select Mozilla Firefox or LibreOffice Writer as the export option, upon export all important font attributes are exported as direct attributes (for example, text color, font size, bold, italic, and so on) in CSS1 styles. (CSS stands for Cascading Style Sheets.) Importing is also carried out according to this standard.

The "font" property corresponds to Mozilla Firefox; that is, before the font size you can specify optional values for "font-style" (italic, none), "font-variant" (normal, small-caps) and "font-weight" (normal, bold).

If LibreOffice Writer are set as the export option, the sizes of the control field and their internal margins are exported as styles (print formats). CSS1 size properties are based on "width" and "height" values. The "Margin" property is used to set equal margins on all sides of the page. To allow different margins, the "Margin-Left", "Margin-Right", "Margin-Top" and "Margin-Bottom" properties are used.

The distances of graphics and Plug-Ins to the content can be set individually for export to LibreOffice Writer. If the top/bottom or right/left margin is set differently, the distances are exported in a "STYLE" option for the corresponding tag as CSS1 size properties "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" and "Margin-Right".

Frames are supported with the use of CSS1 extensions for absolute positioned objects. This applies only to the export options Mozilla Firefox and LibreOffice Writer. Frames can be aligned as graphics, and Floating Frames, but character-linked frames are not possible.

Frames are exported as "<SPAN>" or "<DIV>" tags if they do not contain columns. If they do contain columns then they are exported as "<MULTICOL>".

The measurement unit set in LibreOffice is used for HTML export of CSS1 properties. The unit can be set separately for text and HTML documents under - LibreOffice Writer - General or - LibreOffice Writer/Web - View. The number of exported decimal places depends on the unit.

Đơn vị đo

Tên đơn vị đo trong CSS1

Số lần số tối đa

Mili-mét

mm

2

Xenti-mét

cm

2

Insơ

in

2

Pi-ca

pc

2

Điểm

pt

1


The LibreOffice Web page filter supports certain capabilities of CSS2. However, to use it, print layout export must be activated in - Load/Save - HTML Compatibility. Then, in HTML documents, besides the HTML Page Style, you can also use the styles "First page", "Left page" and "Right page". These styles should enable you to set different page sizes and margins for the first page and for right and left pages when printing.

Đánh số khi nhập/xuất khẩu

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, the export option "LibreOffice Writer" is selected, the indents of numberings are exported as "margin-left" CSS1 property in the STYLE attribute of the <OL> and <UL> tags. The property indicates the difference relative to the indent of the next higher level.

Khoảng thụt lề bên trái đoạn văn khi đánh số được ngụ ý như thuộc tính CSS1 « margin-left » (lề bên trái). Khoảng thụt lề dòng đầu bị bỏ qua khi đánh số nên không xuất (nó thuộc về kiểu dáng đoạn văn).

Nhập/xuất khẩu tập tin bảng tính

LibreOffice nhập và xuất tham chiếu đến phần bị xoá, v.d. cột đã tham chiếu. Trong khi xuất, cũng có thể hiển thị toàn công thức, và tham chiếu bị xoá cũng chứa cảnh báo về tham chiếu (#REF!). Cảnh báo « #REF! » sẽ được tạo tương ứng cho tham chiếu trong khi nhập khẩu.

Nhập/xuất khẩu tập tin đồ họa

Cũng như đối với tài liệu HTML, bạn có thể chọn sử dụng bộ lọc có phần tử (LibreOffice Impress) hay không trong tên, để mở tập tin đồ họa LibreOffice. Không có thì tập tin sẽ được mở theo dạng tài liệu LibreOffice Draw. Có thì tập tin được lưu bằng phiên bản chương trình cũ sẽ được mở bằng LibreOffice Impress.

Khi bạn nhập khẩu tập tin EPS, tài liệu cũng hiển thị một ô xem thử đồ họa. Không có sẵn ô xem thử thì tài liệu hiển thị bộ giữ chỗ tương ứng với không của đồ họa. Dưới UNIX và Microsoft Windows, bạn có thể in ra tập tin đã nhập khẩu bẳng cách dùng máy in có khả năng PostScript. Khi xuất khẩu đồ họa EPS, tiến trình tạo một ô xem thử theo định dạng TIFF hay EPSI. Xuất cả đồ họa EPS và đồ họa khác đều theo định dạng EPS thì tập tin không thay đổi có nhúng trong tập tin.

Cho phép tạo TIFF đa trang khi đồ họa được nhập/xuất theo định dạng TIFF. Đồ hoa được lấy dạng một tập hợp các ảnh riêng trong cùng một tập tin, chẳng hạn, những trang khác nhau của một bản Fax.

Bạn cũng có thể truy cập đến một số tùy chọn về LibreOffice Draw và LibreOffice Impress trong hộp thoại Tập tin > Xuất.

PostScript

Để xuất khẩu tài liệu hay đồ họa theo định dạng PostScript:

  1. Nếu bạn chưa làm như thế, hãy cài đặt một trình điều khiển máy in PostScript, v.d. trình điều khiển Apple LasterWriter.

  2. In tài liệu bằng lệnh trình đơn Tập tin > In.

  3. Chọn máy in PostScript trong hộp thoại, và đánh dấu trong hộp chọn In vào tập tin. Một tập tin PostScript sẽ được tạo.

Please support us!